ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာမွ ျပန္ေတြ႕ခဲ့သည့္ ေပ်ာက္ဆံုးငွက္

ႏိုင္လင္း (WCS)

ပဲခူးတုိင္းအတြင္းရွိ ဥတိုတစ္ဝိုက္မွ ျမက္ခင္းေတာမ်ားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးငွက္ရွာေဖြေနေသာ ေလ့လာေရးပညာရွင္အဖြဲ႕အတြက္ ေမလေနာက္ဆံုးပတ္၏ ညေနခင္းတစ္ခုသည္ အဖိုးျဖတ္မရေသာ ညေနခင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ (၇၃)ႏွစ္ၾကာ ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိေသာ ျမက္ခင္းေတာမ်ားတြင္သာ က်က္စားသည့္ Jerdon's Babbler ငွက္မ်ိဳးစိတ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

မဟာသႏိၲသုခပုိင္ဆိုင္မႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု

မင္းဟိန္းေက်ာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ ထြန္းခုိင္

ပုိင္ဆိုင္မႈအတြက္ လေပါင္းမ်ားစြာ အျငင္းပြားေနခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္အတြင္းရိွ မဟာသႏၲိသုခေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ သံဃာမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားပါ၀င္သည့္ အဖဲြ႕တစ္ဖြဲ႕က ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ညပုိင္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကြက္က်ားမိုး ဘာေၾကာင့္ရြာ

ေအာင္သူရ၊ ျပည္သိမ္း

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသက္တမ္းသံုးႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ကုိးဘီလီယံေက်ာ္ တုိးလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိုးလာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တို႔တြင္ ျဖစ္သည္။

1
2
3
အတဲြ (၁၃)၊ အမွတ္(၁၅)

Most View